Πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ ΄Οικον - Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Εκτύπωση
PDF

Γνωρίζετε οτι, μπορείτε να αλλάξετε τα κουφώματα του σπιτιού, να αλλάξετε τέντες, ηλιακό θερμοσίφωνα, ή να βάλετε αντλία θερμότητας κ.λ.π. , και να επιδοτηθείτε μέχρι το 70% , και το υπόλοιπο 30% να το πληρώσετε με άτοκες δόσεις για 4 χρόνια;
Για πληροφορίες επικοινώνησε στο 210 2468297 .

ΘΕΜΑ: Συνέχιση Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

Διαπιστώνοντας το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των πολιτών για  συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί στην αγορά,  ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται. Η υπαγωγή στο Πρόγραμμα θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια.
To  "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων οι κατοικίες ανήκουν σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία. Το πρόγραμμα παρέχει οικονομικά κίνητρα στους ωφελούμενους για να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου τους.

 • Η επιχορήγηση ανέρχεται έως 70%, ανάλογα με την οικογενειακή και εισοδηματική σας κατάσταση .
  Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 €.
  Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων είναι επιπλέον των 15.000 €, και επιδοτείται στο 100%, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.
  Δυνατότητα χρηματοδότησης παρέχεται στις κατοικίες, που πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

-Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100€/τ.μ.
-Με χαμηλότερη ή ίση της ενεργειακής κατηγορίας «Δ» βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α.
-Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

 • υποβολή των αιτήσεων σε συνεργαζόμενη τράπεζα γίνεται από * 2.1 / 2011 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος ανά περιφέρεια. Υπάρχουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικές ανακοινώσεις για το πλήθος των αιτήσεων και του προϋπολογισμού αυτών ανά Περιφέρεια. Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται για τυχόν ερωτήματα / διευκρινήσεις επί του προγράμματος, έχει δημιουργηθεί γραφείο αρωγής (help - desk) στο τηλέφωνο 210 9797400 και σχετική ιστοσελίδα με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες http://exoikonomisi.ypeka.gr. Οι πολίτες, μπορούν να απευθύνονται στις τράπεζες :

- Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
- Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
- Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
- Τράπεζα E.F.G. Eurobank - Ergasias Α.Ε.


Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση και το εισόδημά σας.

Κατηγορία
Ατ. Εισόδημα (Α.Ε)


Α1
Α.Ε ≤12.000€


Α2
12.000€<="" td="">


B
40.000€<="" td="">

Οικ. Εισόδημα (Ο.Ε)Ο.Ε ≤20.000€20.000€<Ο.E ≤60.000€60.000€<Ο.E ≤80.000€

Κίνητρο


70% Επιχορήγηση + 30% 'Ατοκο Δάνειο
(100% επιδότηση επιτοκίου έως31.12.2015
εκτός εισφοράς Ν.128/75)


35% Επιχορήγηση + 65% 'Ατοκο Δάνειο
(100% επιδότηση επιτοκίου έως31.12.2015
εκτός εισφοράς Ν.128/75)


15% Επιχορήγηση + 85% 'Ατοκο Δάνειο
(100% επιδότηση επιτοκίου έως 31.12.2015
εκτός εισφοράς Ν.128/75)

Παράδειγμα


Προυπολογισμός Εργασιών: 10.000€
Δάνειο:3.000€ + Επιχορήγηση:7.000€
(απευθείας πληρωμή προμηθευτών)


Προυπολογισμός Εργασιών: 10.000€
Δάνειο:6.500€ + Επιχορήγηση:3.500€
(απευθείας πληρωμή προμηθευτών)


Προυπολογισμός Εργασιών: 10.000€
Δάνειο:8.500€ + Επιχορήγηση:1.500€
(απευθείας πληρωμή προμηθευτών)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ερ.: Ποια είναι η διαδικασία υποβολής - έγκρισης των Αιτήσεων;

 • Προετοιμασία: Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία» και να διασφαλίσει την συναίνεση τυχών συγκυρίων της κατοικίας ή των συνιδιοκτητών σε περίπτωση πολυκατοικίας. Όπου χρειάζεται θα πρέπει να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εξετάσει σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικό οργανισμό που συμμετέχει στο Πρόγραμμα την πιστοληπτική του ικανότητα.
 • Ο ενδιαφερόμενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου του προγράμματος και η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί ενώ το αντίστοιχο κόστος θα προσδιορισθεί βάσει των προσφορών, που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος. Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του προγράμματος: αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2). Επισημαίνεται ότι η προσκόμιση προσφορών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη (Παράρτημα VII).
 • Ο ενδιαφερόμενοςυποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα.
 • Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.
 • Κατάρτιση πίνακα κατάταξη αιτήσεων / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένου
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης / προκαταβολή 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού βάσει των προσκομιζόμενων προσφορών.
 • Υλοποίηση εργασιών.
 • 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
 • Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής (προκαταβολή). Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη των πρόσθετων κινήτρων ο ωφελούμενος προσκομίζει:
  • τα παραστατικά των δαπανών
  • το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης

Εν συνεχεία διενεργούνται:

 • Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.
 • Πιστοποίηση / Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

2 Ερ.: Ποια είναι η διαδικασία υποβολής - έγκρισης των Προτάσεων σε περίπτωση Πολυκατοικίας;

 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία, ως σύνολο κτηρίου, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, για τον καθορισμό των παρεμβάσεων που οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν να υλοποιήσουν, την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, την επιλογή ή όχι του σύμβουλου έργου και την τράπεζα που θα υποβληθούν οι αιτήσεις. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Στη συνέχεια καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της πολυκατοικίας, για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου του προγράμματος, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος.
 • Η αίτηση υποβάλλεται στη συνέχεια σε δύο στάδια. Υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στην ίδια τράπεζα.
 • Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων. Επισημαίνεται ότι η προσκόμιση προσφορών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης των πολιτών (Παράρτημα VII).
 • Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων γίνεται αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης για το σύνολο της πολυκατοικίας / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένων.
 • Υπογραφή δανειακών συμβάσεων / προκαταβολή 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού βάσει των προσκομιζόμενων προσφορών.
 • Υλοποίηση εργασιών.
 • 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
 • Η εκταμίευση των δανείων ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής (προκαταβολή). Για την ολοκλήρωση της εκταμιεύσεων και τη λήψη των πρόσθετων κινήτρων οι ωφελούμενοι προσκομίζουν:
  • παραστατικά των δαπανών
  • το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης

Εν συνεχεία διενεργούνται:

 • Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.
 • Πιστοποίηση / Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

3. Ερ.: Ποια τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι πολίτες για ένταξη στο πρόγραμμα;
Κατεβάστε εδώ σε μορφή pdf, τη λίστα με το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται ανά περίπτωση.

4. Ερ.: Με ποιο κριτήριο θα επιλεγούν οι Προτάσεις που θα υποβάλλουν οι ωφελούμενοι;
Απ.: Η επιλογή των αιτήσεων θα γίνει βάσει ημερομηνίας υποβολής μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια.

5 Ερ.: Η τελική επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από τις Τράπεζες;
Απ.: Όχι, η τελική επιλογή θα γίνει από το δικαιούχο του προγράμματος (ΕΤΕΑΝ ΑΕ / Πρώην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ.

Για να δείτε όλο το κείμενο πατήστε: περισσότεραΕΥΝΟΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Επιδότηση έως 70% για το «Εξοικονομώ κατ' οίκον II» - 2017.

Επιδότηση έως 70% για το «Εξοικονομώ κατ' οίκον»

Κοινοτική επιδότηση 70% και άτοκο δάνειο για δαπάνες εργασιών ανώτατου ύψους 25.000 ευρώ στις κατοικίες που θα μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας μπορούν να διεκδικήσουν νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν οικογενειακό εισόδημα έως και 50.000 ευρώ.

Τη χρηματοδότηση φέρνει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ και το διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Το «Εθνος» δημοσιεύει σήμερα τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να έχουν οι δικαιούχοι για να υπαχθούν, τις κατηγορίες κινήτρων, αλλά και τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται. Τέτοιες είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων και σκίασης, η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (λέβητες) και παροχής ζεστού νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες).

 

Το «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» θα προκηρυχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», στα τέλη Απριλίου και μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών. Τα κίνητρα που δίνει είναι επιδότηση επί των δαπανών για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και άτοκο τραπεζικό δάνειο (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ) με δυνατότητα συνδυασμού και των δύο προαναφερόμενων μορφών. Επίσης οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.

Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Οσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης. Αυτό ξεκινά από 25% και ανεβαίνει κατά 5% ανά παιδί.

Πηγή:ΈθνοςOnline παραγγελίες

Καλάθι Αγορών

 x 
Το καλάθι σας είναι άδειο.